Alles over Datalekken

Meldplicht Datalekken

Sinds 1 januari 2016 is een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht die een meldplicht regelt voor datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens), en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene. De betrokkene is diegene van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Het gaat hierbij om datalekken waarbij er kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels voor de meldplicht datalekken opgesteld. De bedrijven, overheden en andere organisaties tot wie de meldplicht datalekken zich richt, moeten zelf een beredeneerde afweging maken of een concreet datalek dat hen ter kennis komt onder het bereik van de wettelijke meldplicht valt. Doel van deze beleidsregels is om hen daarbij te ondersteunen. Deze beleidsregels dienen tevens als uitgangspunt voor het handhavingsbeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Raadpleeg de IT-auditor

IT-auditing is het vakgebied dat zich bezighoudt met de beoordeling van en/of advisering over kwaliteitsaspecten van informatietechnologie. IT-auditors die voldoen aan de opleidings- en ervaringseisen zijn ingeschreven in het NOREA-register als gekwalificeerde IT-auditors (RE’s).  

De IT-auditor kan een uitstekende rol vervullen bij de gevolgen van de meldplicht datalekken, o.a. door:

  1. Het inventariseren van verwerkingen van persoonsgegevens; 
  2. Het beoordelen van de gevoeligheid van de aanwezige gegevens;
  3. Het uitvoeren of beoordelen van risicoanalyses;
  4. Het beoordelen van de opzet, bestaan en werking van het stelsel van getroffen maatregelen gericht op de bescherming van persoonsgegeven;
  5. Het beoordelen van de aanwezigheid van datalekken;
  6. Het opstellen of beoordelen van procedures voor het ontdekken, beoordelen en opvolgen van eventuele datalekken.
  7. Het adviseren over en beoordelen van verbetermaatregelen na geconstateerde datalekken.

De IT-auditor beschikt over kennis en ervaring om het risico dat de meldplicht datalekken met zich meebrengt voor bedrijven, overheden en andere organisaties te verminderen naar een beheersbaar niveau.

Adviseurs meldplicht datalekken

Voor specifieke vragen adviseren we contact te leggen met uw eigen IT-auditor (of extern accountant) of één van de IT-auditors van de bijgevoegde lijst, die u desgewenst verder kan informeren. Bekijk hier het overzicht met adviseurs meldplicht datalekken.

Radiospot

De tekst van de spot ‘Allesoverdatalekken’ kunt u hier terugluisteren.

De spot bestaat uit twee delen. De opening:

En het vervolg: