Lessen uit de Gateway review

24 december 2013
In dit artikel:

Er is de laatste tijd veel geschreven over deGateway reviewmethode. Niet alleen bij deRijksoverheid, maar ook bij (grotere) gemeenten enuitvoeringsorganisaties, is toepassing van dezemethode nadrukkelijk in beeld. Ren. Matthijsseheeft in zijn artikel1 in 2010 al een uiteenzettinggegeven over de methode en de verschillen metde IT-audit. Haikie Kwak2 heeft een uitgebreidebeschrijving gegeven van de verschillen met eenIT-(project)audit. Beide artikelen noemen voor- ennadelen van de Gateway methode ten opzichte vanbestaande IT-(project)audits, maar gaan voorbij aandieperliggende motieven die voor opdrachtgeverskunnen gelden om een Gateway review boven eenIT-audit te verkiezen. Voor een overzicht van de indeze artikelen genoemde verschillen verwijs ik naarde bijlage aan het eind van dit artikel.

Ga naar het hele artikel

Nico van Baarsen