Interview met Irene Vettewinkel, voorzitter NOREA

De leden van NOREA zijn de ambassadeurs van onze beroepsgroep

14 december 2020 Wilfried Olthof
PDF
In dit artikel:

Irene Vettewinkel is nu een jaar voorzitter van het NOREA-bestuur. Een goed moment dus voor een vraaggesprek met haar, zeker nu het bestuur onder haar leiding en in samenspraak met leden een nieuw vijfjaars-strategie in de steigers heeft gezet. Irene maakt sinds 2014 deel uit van het NOREA-bestuur, en de eerste jaren van haar bestuurslidmaatschap was ze nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van de strategie ‘VISIE 2020’ voor de periode 2017-2020. We spreken haar aan de vooravond van de ledenvergadering van 10 december 2020, waar het bestuur de hoofdlijnen van de nieuwe strategie 2021-2025 zal presenteren.

2020 was voor ons allen een bijzonder jaar door de coronapandemie. In welke opzichten is jouw eerste jaar als voorzitter anders gelopen dan je had voorzien?

‘Het was een jaar van laveren tussen het online home-office met zijn videocalls en de incidentele face-to-facemeetings. Door de pandemie moest Nederland van de ene op de andere week laten zien hoe cruciaal het is om de IT op orde te hebben – “IT op orde” is niet voor niets de slogan van NOREA. Een positief gevolg hiervan was dat de digitalisering ineens overal een enorme boost kreeg. Er is helaas ook een keerzijde: velen van ons kennen wel iemand in de persoonlijke omgeving, of zijn zelf getroffen door COVID-19, door een positieve testuitslag, door gezondheidsklachten of soms zelfs door het verlies van een dierbare. Ook in onze zakelijke omgeving zijn nogal wat personen getroffen door de gevolgen van het virus en hebben ziektegevallen en de crisismaatregelen ons werk complexer en een stuk lastiger gemaakt.’

‘De veranderingen doen een nadrukkelijk beroep op onze vaardigheden tot “omdenken”. Het was dan ook mooi om te zien tot hoeveel creativiteit men in staat was. Zo konden we onze auditwerkzaamheden bijna naadloos online voortzetten door onze beeldschermen te “delen”. En werden de webinars of “square-tables” goede alternatieven voor de fysieke “round-tables”, met zelfs een hogere frequentie van nationale en internationale sprekers en grotere aantallen deelnemers. Ook de leden van onze kennisgroepen, werkgroepen en commissies bleven elkaar digitaal vinden. In oktober en november hebben onze kennisgroepen diverse onderwerpen in de schijnwerpers gezet, zoals inherente cyberrisicoanalyse, DPIA met de nieuwe handreiking, betalingsverkeerrisico’s en PSD2, blockchain assurance en de ENSIA-aanpassingen. En als laatste twee in de reeks hadden we webinars in het teken van de e-learning en kennistoets voor assurance-richtlijnen en herziening gedragscode. Beide onderwerpen zijn voor de kwaliteitsborging van ons auditwerk essentieel. De webinars kun je bekijken op ons YouTube-kanaal. Ook de Communicatiecommissie heeft zich ingezet door mee te denken over de publiciteit rondom de uitingen en resultaten van de kennisgroepen, waardoor je regelmatig via LinkedIn NOREA-berichten zag verschijnen. Laten we allen deze berichten ook steeds weer delen in onze eigen netwerken, om bij te dragen aan de bekendheid van ons beroep en vakgebied.’

Slopend zeker, al die online-activiteiten – waarschijnlijk ook nog eens allemaal strak achter elkaar?

‘Jazeker. Maar ondanks dat we elkaar  fysiek maar zeer beperkt konden ontmoeten, waren er gelukkig zo nu en dan ook fysieke bijeenkomsten mogelijk. De opnames voor het RTL-Z tv-programma “How it’s done” gingen bijvoorbeeld door – voor NOREA erg leuk om daaraan mee te werken. Het was een uitstekende gelegenheid om onze doelstellingen en ambities toe te lichten. Een en ander werd concreet door twee praktijkvoorbeelden, waarbij Alexander Pechtold, algemeen directeur Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en professor Mark van Houdenhoven, voorzitter raad van bestuur Sint Maartenskliniek, zich positief uitten over inhoud en relevantie van de bijdrage van auditors. Je kunt de opname terugkijken via ons Youtube-kanaal.’

‘Ook was ik namens NOREA een van de genodigden bij een rondetafelgesprek op het ECP Jaarfestival 2020. We spraken uitgebreid over de noodzaak van voldoende zekerheid over cloud services. Transparant inzicht in de beveiliging en betrouwbaarheid van clouddiensten, en daarmee van onze data, is immers van maatschappelijk belang. NOREA zet onder meer hiervoor haar IT-auditexpertise in en participeert daarom in de Online Trust Coalitie. Zie bijvoorbeeld de video van het recente event Samen een veiliger Europa door krachtige online diensten.

‘En onze jaarlijkse NOREA-bestuurs2daagse konden we eveneens face-to-face houden. Met elkaar hebben we de tijd genomen om te reflecteren op wat we hebben bereikt en waar we met elkaar als NOREA de komende jaren de schouders onder gaan zetten.’

Wat is de essentie van de nieuwe NOREA-strategie?

‘De vorige strategie ging over de periode 2017-2020 en had drie thema’s.
Het eerste thema was meer bekendheid geven aan het IT-auditberoep, aan de RE en aan het vakgebied. Als tweede thema wilden we voldoende groei realiseren en nieuwe doelgroepen aanspreken. Het derde thema was de kennisontwikkeling bevorderen in overeenstemming met trends en ontwikkelingen, in het bijzonder op het terrein van IT, en de communicatie daarover.’

‘Deze thema’s zijn nog steeds relevant voor NOREA en vormen ook het vertrekpunt voor de geactualiseerde strategie voor de komende vijf jaar. In plaats van een strategienota of beleidsdocument geeft het bestuur nu de voorkeur aan een presentatie van hoofdlijnen en speerpunten, waardoor ruimte ontstaat om tussentijds de strategie te herijken, mocht dat nodig blijken. Hierover zal het bestuur regelmatig overleggen met een klankbordgroep uit het ledenbestand en terugkoppeling geven aan de leden tijdens de ALV’s. Dit maakt de strategievoornemens robuust en creëert een bestendig draagvlak. Tegelijkertijd zijn we wendbaar – agile – en kunnen we de invulling van onze strategie kortcyclisch evalueren en waar nodig bijstellen. Zo blijft onze strategie toekomstbestendig in de snel veranderende IT-omgeving.’

‘De strategie 2020-2025 heeft het bestuur  opgesteld op basis van eigen analyses, een enquête, input van leden van kennisgroepen, van de professoren van de vier universiteiten, van leden van de Communicatiecommissie en van NOREA-leden die bij de enquête hadden aangegeven zich voor onze vereniging te willen inzetten. Aan de enquête, uitgezet in september 2020, hebben meer dan 215 leden deelgenomen, voldoende voor een representatief beeld. Ook hebben we de Raad van Beroepsethiek en de universiteiten om feedback gevraagd.’

Wat zijn de belangrijkste thema’s die het bestuur heeft benoemd?

‘De strategie kent vier speerpunten. Ten eerste willen we bereiken dat het beroep, of het “merk”, RE in de maatschappij breed wordt herkend én erkend in relatie tot de digitale agenda van Nederland en dat de kwalificatie “RE” staat voor onafhankelijke deskundigheid op het gebied van informatietechnologie. Dit willen we realiseren door onze maatschappelijke relevantie te vergroten en intensievere contacten te onderhouden met organisaties die hier invloed op hebben. Denk aan ECP.nl, de Online Trust Coalitie, toezichthouders en relevante actoren uit de IT-wereld. Als we erin slagen de bekendheid van de RE te vergroten, en daardoor meer in het publieke debat worden betrokken, draagt NOREA bij aan relevante maatschappelijke IT-gerelateerde ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten.’

‘Ten tweede willen we erkenning als frontrunner of thought leader. Als beroepsgroep zijn wij toonaangevend als het gaat om risicobeheersing op het gebied van IT. Dat willen wij ook zijn op het gebied van IT-innovaties en andere technologische ontwikkelingen. We werken samen met andere disciplines en ontwikkelen gezamenlijk kennis om IT-innovaties betrouwbaar en veilig te maken en veilig te houden. De focus ligt op innovaties die binnen afzienbare tijd gemeengoed worden en relevante maatschappelijke impact hebben. Voorbeelden zijn artificial intelligence en het gebruik van data daarvoor, cybersecurity, privacy en actuele ontwikkelingen rondom cloud-toepassingen en uitbesteding van IT-diensten en IT-oplossingen. In samenwerking met stakeholders en universiteiten zijn we van plan om voor een aantal projecten in dat verband taskforces met een concrete taakopdracht in te stellen en te voorzien van een bescheiden budget om specifieke doelstellingen te realiseren.’

‘Ons derde speerpunt is het verbinden van onze leden en andere professionals en deskundigen. Een onderlinge verbondenheid tussen onze leden en hun sterke betrokkenheid bij hun beroepsorganisatie bepaalt het succes en daarmee de slagkracht van NOREA. En dit is nodig om als beroepsorganisatie te kunnen accelereren op het vlak van maatschappelijke relevantie. Dit doel realiseren wij door de onderlinge verbondenheid te verbeteren en de relaties met andere beroepsbeoefenaren en hun beroepsverenigingen uit te bouwen.’

‘Het vierde speerpunt ten slotte, is het verstevigen van de kwaliteit van onze beroepsgroep. De belangrijkste beginselen van een IT-auditor zijn deskundigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid. Deskundigheid van de RE kenmerkt zich door degelijke kennis en een deugdelijke opleiding als basis, en door de kwaliteit van de geleverde dienst of het geleverde product. De kwaliteit van onze werkzaamheden moet daarom altijd, bij honderd procent van de opdrachten, op hoog niveau liggen. Dit verstevigen van de kwaliteit van onze beroepsuitoefening realiseren wij door opleidingen en permanente educatie, door relevante handreikingen, guidance, voor de beroepsbeoefening te ontwikkelen en door een helpdesk en/of online-platform voor vragen en ondersteuning te bieden.’

Tot slot: dat zijn prachtige ambities voor de komende periode van vijf jaar, wat zijn je kortetermijnwensen en verwachtingen voor NOREA in het nieuwe jaar?

‘Wat zou het mooi zijn als we de voordelen van het efficiënt thuiswerken en online vergaderen kunnen combineren met het elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten tijdens symposia en congressen. Want dat sociale- en netwerkkarakter hoort óók bij onze activiteiten als beroepsgroep, des te meer nu we ons nog nadrukkelijker in de buitenwereld willen profileren. Ook hoop ik dat onze leden de geschetste strategische richting gaan omarmen. Daarmee worden ze de belangrijkste ambassadeurs om de relevantie en meerwaarde van ons beroep in de maatschappij uit te dragen.’

Niet gecategoriseerd

Drs. W. (Wilfried) J.A. Olthof | directeur bij NOREA

Wilfried is directeur van NOREA en heeft daarvoor functies vervuld bij de Perscombinatie, het ministerie van VROM en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft Politicologie en Bestuurswetenschappen gestudeerd.