Strategieontwikkeling NOREA

30 maart 2015
In dit artikel:

Voor de strategieontwikkeling naar aanleiding van het adviesrapport VISIE2020 is een bestuurscommissie ingesteld, bestaande uit Brigitte Beugelaar, Rocco Jacobs, Irene Vettewinkel en Tom Vreeburg. Deze commissie gaat zich komend jaar vooral bezig houden met de verdere voorbereiding en uitwerking van het strategisch kader zoals dat op hoofdlijnen op 11 december 2014 is gepresenteerd tijdens het seminar voorafgaand aan de Algemene Vergadering.

VISIE2020

In het eindrapport van de Commissie VISIE2020 zijn enkele onderbouwde bevindingen en aanbevelingen gedaan:

• De Commissie komt tot het beeld dat de relevantie van de register IT-auditor (RE) en van NOREA afneemt, als gevolg van snelle mondiale ontwikkelingen en technologische innovaties. Zonder bijsturing zullen zij hun betekenis voor de markt (en daarmee voor de professional(s)) verliezen.

• Daarbij ziet de Commissie dat veel IT-auditors vooral gericht zijn op het heden. Deze Register IT-auditors gaan er ten onrechte van uit dat zij en hun beroepsorganisatie ‘on the job’ als vanzelf veranderen en hun positie ook in de toekomst zullen behouden.

• De Commissie adviseert:

– de keuze voor een brede, hoog gekwalificeerde, op IT-governance gerichte beroepsgroep, met daarbinnen een op IT-assurance gerichte groep professionals;

– de keuze voor het via een groeimodel bereiken van een (internationaal) beroepsplatform, waarin sprake is van samenwerking van NOREA met een diversiteit aan partijen en beroepsorganisaties op het brede terrein van IT-governance.

Strategisch kader

Het bestuur heeft deze aanbevelingen van de Commissie overgenomen en de volgende missie, visie en hoofdstrategie vastgesteld:

Visie: IT-governance is essentieel voor het functioneren van de maatschappij in het algemeen en voor een verantwoorde bedrijfsvoering in het bijzonder. Daarom is het onze missie om de Nederlandse IT-Governancepraktijk tot de wereldtop te laten behoren.

Definitie en afbakening IT-governance:

IT-governance omvat de volgende aandachtsgebieden:

• Business en IT-alignment (‘de juiste dingen doen’) op alle niveaus, van strategisch tot operationeel.

• Performance Management van IT (‘de dingen juist doen’).

• Compliance van IT (‘de dingen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving doen’); dat impliceert ook (intern/extern) toezicht op IT-beheersing.

• IT-Risk Management en beheersing.

Dit resulteert in de volgende strategische doelstellingen:

• Een voordurende verbetering van het vakgebied.

• Het belang van het vakgebied IT-governance wordt uitgedragen en onder de aandacht gebracht.

• We bereiken deze missie samen met alle beroepsbeoefenaren door hen te helpen zich te ontwikkelen tot IT-governance autoriteiten.

Consequenties van dit strategische kader voor NOREA

• De focus verschuift van belangenbehartiging voor de IT-auditors naar het uitdragen van het belang en verbetering van het vakgebied IT-governance.

• De dienstverlening van NOREA (en het NOREA-bureau) zal worden verbreed om relevant en aantrekkelijk te worden voor andere beroepsbeoefenaren binnen het vakgebied IT-governance.

• Iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden betrokken is bij IT-governance kan onder voorwaarden lid worden van NOREA.

• Meerdere registers worden naast elkaar gevoerd (differentiatie in beroepstitels en -niveaus van beroepsbeoefening).

• Meerdere verdienmodellen, naast het lidmaatschap, zullen tot de mogelijkheid behoren om de bredere organisatie (en doelstelling) te financieren.

• Een naamsverandering is op den duur niet uitgesloten. De ingestelde bestuurscommissie gaat zich in eerste aanleg vooral bezig houden met de verdere uitwerking van dit strategisch kader, het inventariseren en uitvoeren van de benodigde aanpassingen en de communicatie over en implementatie van de strategiewijziging.

Niet gecategoriseerd