Financiële Audit Ondersteuning

Accountantscontrole is vrijwel ondenkbaar zonder IT-expertise. De meeste bedrijfsadministraties worden tegenwoordig uitgevoerd door middel van een geïntegreerd systeem voor Enterprise Resource planning (ERP).

Een nadere uitwerking naar typen en randvoorwaarden

Data-analyse in de uitvoeringsfase van de audit

Data-analyse wordt steeds vaker ingezet bij de controle van de jaarrekening. Om de uitkomsten hiervan als betrouwbare controle-informatie te kunnen gebruiken, dienen deze echter wel aan voorwaarden te voldoen. Onderzoek naar de opzet, bestaan en effectieve werking van de key General IT-Controls wordt in de literatuur daarbij vaak als een van deze voorwaarden benoemd. In…

Jaarrekeningcontrole en risicomanagement in de cloud

Accountants en IT-auditors krijgen bij de auditwerkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole steeds vaker te maken met cloudapplicaties die door externe dienstverleners worden beheerd voor hun opdrachtgevers. Volgens kritische rapporten blijkt dat accountants in de praktijk moeite hebben met de complexiteit die voorkomt bij het auditen van externe dienstverleners. Cloudgerelateerde issues die de accountant en de IT-auditor…

Continue verbetering door samenwerking tussen de Lines of Defense

Information security bij Heineken

Heineken is in de laatste jaren explosief gegroeid door verschillende grote acquisities, zoals Brau Union in Oost-Europa (2003), Scottish & Newcastle in het Verenigd Koninkrijk (2008), FEMSA in Mexico en Brazilië (2010) en Asia Pacific Breweries in Azië (2012), zie figuur 1. Deze acquisities hebben het bedrijf in korte tijd veranderd in een wereldspeler die…

De mogelijkheden van IT en IT-audit in de mkb-jaarrekeningcontrole

IT in het mkb: wat moet je ermee?

Dit artikel is gebaseerd op het gelijknamige afstudeerreferaat van de auteur uit januari 2013 over de mogelijkheden om bij de mkb-jaarrekeningcontrole gebruik te maken van IT en IT-audit. Het blijkt dat dit vaak beperkt mogelijk is, omdat de accountant de IT-omgeving in het mkb als weinig volwassen inschat. Verder blijkt dat als die mogelijkheden er…

Next generation Journal Entry Testing – Een nieuwe manier om informatie uit het grootboek te halen

Iedere organisatie is verplicht om een financiële administratie bij te houden. De boekhoudvorm die gewoonlijk wordt gebruikt, is het dubbel boekhouden. Hierbij staat tegenover iedere debitering van een grootboekrekening  een even grote creditering van een andere grootboekrekening en tegenover iedere creditering een even grote debitering. Deze vorm werd voor het eerst gebruikt in Italië tijdens…

Informatietechnologie en interne beheersing (deel 2)

De beide delen van dit artikel zijn geschreven om de financial auditor een aantal uitgangspunten te bieden om de samenhang van onvervangbare interne beheersing en informatietechnologie onder de knie te krijgen. Het is ook geschreven om de IT-auditor kennis te laten nemen van het raamwerk waar de financial auditor zijn vragen op baseert of kan…

Informatietechnologie en interne beheersing (deel 1)

Wanneer komen de wereld van IT-audit en financial audit bij elkaar? Menigeen vraagt zich dit af [KOUT13]. IT-auditors krijgen soms het idee dat, zelfs als de informatietechnologie (IT) cruciaal is voor een klant, zij nauwelijks budget krijgen om de IT-audits die nodig zijn te kunnen uitvoeren. Financial auditors voelen zich soms gekleineerd door de hoeveelheid…

Een empirisch onderzoek

Informeel contact als basis voor klantrelaties?

Accountants, adviseurs en klanten vormen een relatie met elkaar en bouwen deze mede op door informeel contact. Het is echter gebleken dat accountants en adviseurs vaak drempels ervaren bij het opzetten en voeren van informele gesprekken. Dit artikel gaat in op de resultaten van een afstudeeronderzoek naar de vraag hoe accountants/ adviseurs en klanten het…

Model voor het efficiënter toepassen van data-analyse

Profiteren van data-analyse binnen de jaarrekeningcontrole

Data-analyse toepassen als integraal onderdeel van de jaarrekeningcontrole zou in theorie voor een effici.nter en effectiever controleproces moeten zorgen. In de praktijk blijken de theoretische voordelen echter moeilijk te realiseren. Dit artikel verheldert de oorzaken van het uitblijven van de voordelen en reikt een conceptueel model aan dat de IT-auditor kan hanteren bij het succesvol…

WELKE ROL KAN DATA-ANALYSE SPELEN BIJ HORIZONTAAL TOEZICHT?

Data-analyse en de monetaire steekproef

In het laatste nummer van de EDP-Auditor, jaargang 2008, stond het artikel De statistische steekproef: uitdaging voor de edp-auditor (deel 2) van Arjan Hassing [HASS08]. In dit artikel werden de stand van zaken in de rechtspraak, de mate van aanvaardbaarheid van de aanpak van de Belastingdienst en suggesties voor de wijze van verweer hiertegen beschreven….

Het belang van XBRL voor IT-auditors

In dit artikel1 wordt ingegaan op wat XBRL is en wat XBRL zal gaan betekenen voor de interne en externe informatievoorziening en -verstrekking. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken en de ontwikkelingen internationaal en in Nederland. Deze geven een beeld van wat ons te wachten staat.

Een pragmatische aanpak voor End User Computing

De spreadsheet van het strafbankje

Sinds de introductie van Sarbanes Oxley wet (SOx) ontbreken duidelijke en eenduidige richtlijnen voor End User Computing (EUC). Uit de praktijk blijkt dat bedrijven die aan SOx moeten voldoen veel tijd besteden aan EUC, zonder daar een goed gevoel bij te hebben.