NOREA Handreiking Update ZekeREzorg 1

15 juni 2015
In dit artikel:

De NOREA Kennisgroep ICT en Zorg heeft een nieuw beoordelingskader voor betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking gepubliceerd inzake Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) Op weg naar Transparantie (DOT).

Hanreiking ZekeREzorg Update 2015

Hierin worden alle nu geldende DBC’s met de bijbehorende automatiseringsaspecten gedefinieerd. Dit beoordelingskader is een vervolg op het eerder gepubliceerde beoordelingskader van 2005 en zal worden gebruikt door IT-auditors als basis voor assurance-opdrachten, door zorgaanbieders voor het realiseren van een effectief stelsel van interne beheersmaatregelen en door softwareleveranciers voor het aanbrengen van verbeteringen in hun softwareproducten.

Betrouwbaarheid
Het beoordelingskader voor de DOT-systematiek is voorgelegd aan en afgestemd met softwareleveranciers en koepels in de zorg (artsen, patiënten en zorgverzekeraars). Het beoordelingskader is onlosmakelijk onderdeel van de Handreiking ZekeREzorg 1 en kan derhalve alleen in samenhang met de Inleiding worden toegepast.

Aanleiding
De wijzigingen van 1 januari 2012 in de systematiek van het registreren en declareren van zorg vormden voor de NOREA Kennisgroep ICT en Zorg de aanleiding een werkgroep in te stellen voor het opstellen van een aangepast beoordelingskader met kwaliteitseisen voor een betrouwbare geautomatiseerde verwerking van DBC’s. Aanvullend is door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland een convenant overeengekomen inzake AO/IC met betrekking tot registratie en facturatie. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  voor de GGZ hiertoe een tweetal regelingen opgesteld.

Eerdere publicatie
In 2005 heef de NOREA Kennisgroep ICT en Zorg een eerste publicatie geleverd van een beoordelingskader met kwaliteitseisen die nodig zijn voor betrouwbare geautomatiseerde verwerking van DBC’s. Dit beoordelingskader vormde de uitwerking van de automatiseringsaspecten die binnen de toen geldende kaderregeling AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle) van toepassing waren voor zorgaanbieders. In het nieuwe beoordelingskader zijn alle richtlijnen opgenomen voor de nu geldende kwaliteitseisen en automatiseringsaspecten van DBC’s / DOT.

Video over Handreikingen ZekeREzorg
Update: Handreiking ZekeREzorg 1 (2015)
Update: Beoordelingskader ZekeREzorg 1 (‘alleen lezen’ excel-bestand, 2015)

Niet gecategoriseerd