Strategieontwikkeling NOREA

1 april 2015
In dit artikel:

In verband met de strategieontwikkeling naar aanleiding van het adviesrapport VISIE 2020 is een bestuurscommissie ingesteld, die zich in het komend jaar met name bezig gaat houden met de verdere voorbereiding en uitwerking van het strategisch kader dat in december 2014 is gepresenteerd.

VISIE 2020
In het eindrapport van de Commissie VISIE 2020 zijn enkele onderbouwde bevindingen en aanbevelingen gedaan:
• De commissie komt tot het beeld dat de relevantie van de register IT-auditor (RE) en de NOREA afneemt, als gevolg van snelle mondiale ontwikkelingen en technologische innovaties. Zonder bijsturing zullen zij hun betekenis voor de markt (en daarmee voor de professional(s) verliezen.
• Daarbij ziet de commissie dat veel IT-auditors vooral gericht zijn op het heden. Deze Register IT-auditors gaan er ten onrechte van uit dat zij en hun beroepsorganisatie ‘on the job’ als vanzelf veranderen en hun positie ook in de toekomst zullen behouden.
De commissie adviseert:
• De keuze voor een brede, hoog gekwalificeerde, op IT-governance gerichte beroepsgroep, met daarbinnen een op IT-assurance gerichte groep professionals
• De Keuze voor het, via een groeimodel bereiken van een (internationaal) beroepsplatfom waarin sprake is van samenwerking van de NOREA met een diversiteit aan partijen en beroepsorganisaties op het brede terrein van IT-Governance.
Strategisch kader
Het bestuur heeft deze aanbevelingen van de commissie overgenomen en de volgende missie, visie en hoofdstrategie vastgesteld:
Visie: IT-Governance is essentieel voor het funcioneren van de maatschappij in het algemeen en een verantwoorde bedrijfsvoering in het bijzonder. Daarom is het onze missie om de Nederlandse IT-Governancepraktijk tot de wereldtop te laten behoren.

Definitie/afbakening IT-Governance:
• IT Governance omvat de volgende aandachtspgebieden:
• Business en IT-Alignment (‘de juiste dingen doen’) op alle niveaus, van strategisch tot operationeel
• Performance Management van IT (‘de dingen juist doen’)
• Compliance van IT (‘de dingen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving doen’), dat impliceert ook (intern/extern) toezicht op IT-beheersing
• IT-Risk Management en beheersing

Dit resulteert in de volgende strategische doelstellingen:
• Een voordurende verbetering van het vakgebied
• Het belang van het vakgebied IT-Governance wordt uitgedragen en onder de aandacht gebracht
• We bereiken deze missie samen met alle beroepsbeoefenaren door hen te helpen zich te ontwikkelen tot IT-Govnernance autoriteiten.

Consequenties van dit strategische kader:
1. De focus (wordt) verbreed van belangenbehartiging van de IT-auditors naar het uitdragen van het belang en verbetering van het vakgebied IT-Governance.
2. De dienstverlening van NOREA (en het NOREA-bureau) zal worden verbreed om relevant en aantrekkelijk te worden voor andere beroepsbeoefenaren binnen het vakgebied IT-Governance.
3. Iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden betrokken is bij IT-Governance kan onder voorwaarden lid worden van NOREA.
4. Meerdere registers worden naast elkaar gevoerd (differentiatie in beroepstitels en -niveau’s van beroepsbeoefening).
5. Meerdere verdienmodellen, naast het lidmaatschap, zullen tot de mogelijkheid behoren om de bredere organisatie (en doelstelling) te financieren.
6. Een naamsverandering is op den duur niet uitgesloten.

De bestuurscommissie gaat zich in eerste aanleg vooral bezig houden met de verdere uitwerking van dit strategisch kader, het inventariseren en uitvoeren van de benodigde aanpassingen en de communicatie en implementatie van de strategiewijziging.

Niet gecategoriseerd